Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Łabiszyn

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Henryk Buczkowski

Henryk Buczkowski

Wiceprzewodniczący

Okręg: 14, zdobyte głosy: -

Status: powołany - 21.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. społecznych stała I/6/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. społecznych oraz wyboru jej Przewodniczącego członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Możliwość wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ojrzanowo interpelacja 2019-09-04 2019-09-16

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 Zmiana porządku obrad I Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 zamknięcie listy kandydatów Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Powołanie komisji skrutacyjnej ds. przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łabiszynie I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Powołanie komisji skrutacyjnej ds. przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łabiszynie I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Łabiszynie oraz wyboru jej Przewodniczącego I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie, ustalenie ich składów liczbowych oraz przedmiotu działania I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. społecznych oraz wyboru jej Przewodniczącego I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. gospodarczych oraz wyboru jej Przewodniczącego I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie z tytułu wykonywania mandatu I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łabiszyna I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2018 rok I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019 I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie oraz wyboru jej Przewodniczącego I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Zmiana porządku obrad II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2018 rok II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2018- 2024 II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019 II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie z tytułu wykonywania mandatu II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-27 13:12:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-27 13:15:11 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2018- 2024. III Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-27 14:02:11 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-27 14:13:26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019 – 2025. III Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-27 14:17:31 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Łabiszyn w 2019 roku. III Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-27 14:20:37 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-02-06 13:53:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-02-06 13:57:51 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn”. IV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-02-06 14:00:50 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-02-06 14:03:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Łabiszyn środków stanowiących fundusz sołecki. IV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 14:53:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 14:55:31 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025 V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 14:57:40 Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 14:59:02 Podjęcie uchwały w sprawie odmowy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Obielewo, gmina Łabiszyn V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 15:02:55 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn" V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 15:04:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn” V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 15:07:21 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Załachowo, gmina Łabiszyn V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 15:10:19 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 15:10:50 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 15:14:49 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabiszyn w 2019 roku V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:09:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok. VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:12:30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Łabiszyna VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:16:35 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XVI/129/16 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łabiszyn VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:18:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego części doliny Noteci. VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie przeciw
2019-05-08 14:21:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 roku VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:24:38 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:26:25 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn” VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:06:26 Zmiana porządku obrad VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:32:01 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie za 2018 rok VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 14:08:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna wotum zaufania VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 14:51:16 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2018 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 14:52:22 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2018 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:09:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:10:46 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025 VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:12:53 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:14:30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia w Łabiszynie VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:16:07 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:17:28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:18:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża północna VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:19:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża wschodnia VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-07-22 13:08:06 Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu VIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-07-22 13:09:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok VIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-07-22 13:10:59 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025 VIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-07-22 13:12:52 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Łabiszyn na rok 2019 VIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-07-22 13:16:37 Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub instalacji nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Łabiszyna VIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-07-22 13:18:32 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-09-04 14:12:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok. IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-09-04 14:14:48 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025. IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-09-04 14:17:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanymi paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn”. IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-09-04 13:03:28 Zmiana porządku obrad IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-09-04 14:20:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-09-04 14:24:42 Zatwierdzenie składu Komisji Skrutacyjnej IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-09-04 14:39:42 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie geodezyjnym Jeżewo poprzez wyłączenie jej z użytkowania IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 13:57:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 13:59:20 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025 X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:02:54 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020r. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:03:28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020r. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:05:13 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020r. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:08:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:10:05 Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:12:03 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:13:57 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Łabiszynie X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:14:51 Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Lubostroniu. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:16:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:18:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-04 13:10:30 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok XI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-04 13:11:15 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025 XI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-04 13:40:04 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik XI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-04 13:42:23 Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Łabiszynie oraz ustalenia ich przebiegu i nadania nazw ulic XI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-04 13:42:58 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy w Łabiszynie XI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 13:08:35 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok. XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 13:10:11 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019-2025 XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 13:55:48 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:11:41 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020-2028 XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:13:42 Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:15:25 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:16:53 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łabiszyn na lata 2019 – 2023 XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:18:33 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:20:10 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Łabiszyn XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:22:14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz umowy najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabiszyn XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:25:00 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 13:03:55 Zmiana porządku obrad XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:28:49 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabiszyn na rok szkolny 2019/2020 XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 13:48:47 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2020 rok. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 13:51:53 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2020rok. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 13:53:09 Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 13:55:35 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 13:58:18 Uchwała w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn”. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 14:00:07 Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 14:02:32 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabiszyn. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 14:05:08 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2020roku. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 13:01:29 Zmiana porządku obrad XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 14:07:08 Uchwała w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Łabiszyn, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 13:47:53 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna wotum zaufania XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:13:00 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2019 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:14:08 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2019 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:37:20 Uchwała w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:39:06 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020- 2028. XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:41:12 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn". XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:43:31 Uchwała w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Łabiszyn”. XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:45:31 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża północna. XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:45:55 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża wschodnia. XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 12:59:38 Zmiana porządku obrad XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 15:01:50 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łabiszyna XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-07-08 13:35:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-07-08 13:37:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Łabiszyn. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-07-08 13:46:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabiszyn. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-07-08 13:49:16 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-07-08 13:50:45 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-07-08 13:52:59 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łabiszyn. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-09-02 14:03:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-09-02 14:07:16 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020- 2028. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-09-02 14:25:49 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazw ulic w sołectwie Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-09-02 14:29:40 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-10-21 13:52:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-10-21 13:59:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021r. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-10-21 14:00:05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2021r. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-10-21 14:03:19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabiszyn na rok szkolny 2020/2021. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:18:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:19:54 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020- 2028. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:23:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnienia. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:25:39 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:27:38 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:31:39 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:40:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łabiszyn. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:42:57 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-23 13:46:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 rok. XX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-23 13:49:45 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029. XX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-23 14:05:19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. XX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 13:01:47 Zmiana porządku obrad XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 14:11:21 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2021 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 14:12:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020r. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 14:18:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 14:22:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn". XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 14:25:32 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabiszyn”. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 14:27:50 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łabiszyn na lata 2021-2024. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 14:31:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-03-31 14:10:58 Uchwała w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020r. XXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-03-31 14:13:31 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029. XXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-03-31 14:15:50 Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. XXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-03-31 14:18:42 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie za 2020 rok. XXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-03-31 14:22:32 Uchwała w sprawie podwyższenia maksymalnej normatywnej powierzchni użytkowej. XXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-03-31 14:25:54 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2021 roku. XXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-03-31 14:29:07 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Łabiszyn. XXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-03-31 14:33:20 Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Łabiszyn środków stanowiących fundusz sołecki. XXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-03-31 14:37:22 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 799/1, 799/2, 799/3, 798/1, 798/2, 798/3 oraz części 839 w miejscowości Władysławowo. XXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-04-28 13:49:27 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-04-28 13:54:41 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-04-28 14:12:40 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Łabiszyn w 2021r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-04-28 14:14:53 Uchwała w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2021-2027. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-04-28 14:20:33 Uchwała w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-06-09 13:59:14 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna wotum zaufania. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-06-09 14:42:15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2020 rok. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-06-09 14:43:58 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2020 rok. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-06-09 15:00:16 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020r. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-06-09 15:02:21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie – PLAŻA SMERZYN I. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-06-09 15:03:04 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie – PLAŻA SMERZYN II. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-06-09 15:04:26 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-07-21 13:16:37 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020r. XXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-07-21 13:17:59 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029. XXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-07-21 13:22:56 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łabiszyn na lata 2021-2032”. XXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-07-21 13:24:46 Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasy położone na terenie gminy Łabiszyn będące w zarządzie Nadleśnictwa Bydgoszcz. XXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-07-21 13:28:45 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmian do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Łabiszyn”. XXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-07-21 13:31:06 Uchwała w sprawie poparcia apelu o ustanowienie dnia 27 grudnia świętem państwowym. XXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-07-21 13:42:37 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Łabiszyn nieruchomości gruntowej nr 389/18 położonej w miejscowości Załachowo. XXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-09-22 13:57:52 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020r. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-09-22 14:01:01 Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Łabiszyn i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-09-22 14:02:31 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn”. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-09-22 14:04:55 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabiszyn na rok szkolny 2021/2022. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-10-27 13:25:53 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020r. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-10-27 13:27:41 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-10-27 13:31:57 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-10-27 13:36:03 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2022. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-10-27 13:50:57 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-10-27 13:56:52 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach: 57/3, 57/4, 60/3, 60/4, 57/1, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 34/1, 55/30, 55/29, 55/28, 55/26, 55/21, 55/20, 55/19, 55/18, 55/17, 55/16, 55/15, 55/14, 55/13, 55/12, 55/11, 55/10, 55/9, 55/8, 55/7, 55/6, 55/5 i 55/4 – położonych w obrębie geodezyjnym Wielki Sosnowiec. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-10-27 13:59:36 Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-11-09 15:01:35 Zmiana porządku obrad. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-11-09 15:12:00 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 r. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-11-09 15:19:42 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 roku. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-11-09 15:21:17 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-11-09 15:41:24 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łabiszyna. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-11-09 15:47:25 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie z tytułu wykonywania mandatu. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-12-08 13:37:21 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 roku. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-12-08 13:39:13 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-12-08 13:47:47 Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-12-08 13:52:28 Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-12-08 13:57:54 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnienia. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-12-08 14:00:15 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-12-08 14:04:49 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łabiszyn na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-12-29 13:12:23 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 roku. XXX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-12-29 13:13:53 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029. XXX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-12-29 13:50:33 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-12-29 13:55:08 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030. XXX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-12-29 14:16:36 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Gminą Białe Błota zadania w zakresie remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w miejscowości Prądki gmina Białe Błota i Władysławowo gmina Łabiszyn oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Białe Błota prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną nr 130101 C na odcinku mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska. XXX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-12-29 14:20:17 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-02-16 13:29:49 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2022 rok. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-02-16 13:50:38 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-02-16 13:52:01 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-02-16 13:53:55 Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Łabiszyn środków stanowiących fundusz sołecki. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-02-16 13:57:00 Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Kłodzin (osada) i Łabiszyn (osada leśna). XXXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-02-16 13:59:56 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Łabiszyn. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-02-16 14:01:53 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-02-16 14:04:12 Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-02-16 14:06:35 Uchwała w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn w 2022 roku”. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-02-16 14:08:19 Uchwała w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabiszyn w 2022 roku”. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-02-16 14:10:11 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Łabiszyn. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-03-23 13:32:51 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-03-23 13:38:37 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-03-23 13:46:25 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania miastu Bydgoszcz zadania własnego gminy Łabiszyn z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-03-23 13:48:59 Uchwała w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 130102C. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-03-23 13:51:52 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych na lata 2022 – 2023. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-03-23 13:57:25 Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2022 roku. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-03-23 13:01:22 Zmiana porządku obrad. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-03-23 13:59:40 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-04-27 13:01:35 Zmiana porządku obrad. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-04-27 13:25:47 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-04-27 13:30:24 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-04-27 13:32:36 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie za 2021 rok. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-04-27 13:35:45 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 799/1, 799/2, 799/3, 798/1, 798/2, 798/3 oraz części 839 w miejscowości Władysławowo. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-04-27 13:38:21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Gminą Barcin zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 130105C Ojrzanowo - Kania. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-04-27 13:44:53 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-06-15 13:02:38 Zmiana porządku obrad. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-06-15 14:26:33 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna wotum zaufania. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-06-15 14:47:44 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2021 rok. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-06-15 14:48:40 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2021 rok. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-06-15 14:56:49 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-06-15 14:58:27 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-06-15 15:00:00 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka częściowej realizacji zadania własnego Gminy Łabiszyn w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-06-15 15:01:18 Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łabiszyn na lata 2023-2027. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-06-15 15:02:25 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w Łabiszynie. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-06-15 15:03:25 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Miejski Zespół Oświaty w Łabiszynie. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-06-15 15:05:26 Uchwała w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Łabiszyn i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-06-15 15:07:08 Uchwała w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-08-24 13:01:42 Zmiana porządku obrad. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-08-24 14:01:22 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-08-24 14:02:51 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-08-24 14:06:29 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Łabiszyn w 2022r. oraz sfinansowanie części deficytu budżetu Gminy na 2022r. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-08-24 14:08:59 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-08-24 14:12:38 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-09-26 10:12:07 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku. XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-10-05 13:18:02 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-10-05 13:19:06 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-10-05 13:24:04 Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łabiszyn na lata 2023-2027. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-10-05 13:28:11 Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gmin Łabiszyn. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-10-05 13:30:48 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-10-05 13:33:23 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabiszyn na rok szkolny 2022/2023. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-10-05 13:36:43 Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w Wielkim Sosnowcu. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-10-05 13:39:07 Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Łabiszyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-11-16 13:36:57 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-11-16 13:38:16 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-11-16 13:52:30 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnienia. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-11-16 13:55:44 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023r. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-11-16 13:57:12 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2023. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-11-16 14:00:09 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023r. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-11-16 14:03:11 Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-14 13:26:12 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-14 13:27:41 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-14 13:45:30 Uchwała w sprawie wyrażenia woli utworzenia żłobka na terenie gminy Łabiszyn XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-14 14:03:11 Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-14 14:03:59 Uchwała w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie z tytułu wykonywania mandatu. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-14 14:05:18 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-14 14:08:52 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-14 14:13:52 Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łabiszyn na lata 2022-2027. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-14 14:17:42 Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkoli i szkół. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 13:15:51 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 13:16:59 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 13:57:37 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2023 rok. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 13:59:46 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023-2031. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:21:24 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Buszkowo. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:21:54 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Jabłówko. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:22:24 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Jabłowo Pałuckie. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:22:46 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Jeżewo. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:23:12 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Jeżewice. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:23:50 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Łabiszyn - Wieś. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:24:16 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowe Dąbie. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:24:42 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Obielewo. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:25:09 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Ojrzanowo. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:25:34 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Oporowo. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:26:00 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Ostatkowo. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:26:27 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Smogorzewo. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:26:53 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Wielki Sosnowiec. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:27:23 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Władysławowo. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2022-12-28 14:27:49 Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Załachowo. XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-01-25 13:26:56 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2023 rok. XLI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-01-25 13:36:53 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022r. XLI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-01-25 13:53:20 Uchwała w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabiszyn w 2023 roku”. XLI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-01-25 13:55:32 Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łabiszyn. XLI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-01-25 13:58:19 Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Łabiszyn środków stanowiących fundusz sołecki. XLI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-01-25 14:04:05 Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości. XLI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-01-25 14:07:09 Uchwała w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łabiszyn”. XLI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-01-25 14:10:00 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. urządzeń oświetlenia ulicznego wymienionego w ramach zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn". XLI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-01-25 14:15:41 Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkoli i szkół. XLI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-01-25 13:40:09 Uchwała w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn w 2023 roku”. XLI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-03-15 14:56:36 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022r. XLII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-03-15 14:57:38 Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023-2031. XLII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-03-15 15:00:42 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji przez Gminę Łabiszyn w 2023r. XLII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-03-15 15:02:26 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łabiszyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych. XLII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-03-15 15:06:57 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. XLII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-03-15 15:09:01 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. XLII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-03-15 15:11:01 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. XLII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-03-15 15:12:58 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn. XLII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-03-15 15:15:38 Uchwała w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody tzw. alei lipowej, rosnącego na terenie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Szubin w oddziale 302n działka oznaczona nr ewidencyjnym 3302 oraz oddziale 303k działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3303, obręb Załachowo, gm. Łabiszyn. XLII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-03-15 15:19:22 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2023 roku. XLII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-03-15 13:26:53 Udzielenie głosu Panu Wiesławowi Kubkowskiemu XLII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-04-19 13:02:15 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łabiszyna XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-04-19 14:11:38 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022r. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-04-19 14:12:47 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023-2031. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-04-19 14:31:59 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łabiszyna. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-04-19 14:19:13 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko - Pomorskiego XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-04-19 14:22:29 Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-04-19 14:25:02 Uchwała w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych gminy Łabiszyn – osiedli w Mieście Łabiszyn. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-04-19 14:28:14 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-04-19 14:33:40 W sprawie udzielenia głosu Panu Krzysztofowi Panek XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie przeciw
2023-06-21 15:16:03 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna wotum zaufania XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-06-21 15:47:17 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2022 rok XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-06-21 15:48:06 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2022 rok. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-06-21 16:04:57 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022r. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-06-21 16:06:01 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023-2031. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-06-21 16:07:42 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie za 2022 rok. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-06-21 16:09:27 Uchwała w sprawie nadania statutu Łabiszyńskiemu Domowi Kultury. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-06-21 16:10:47 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w Łabiszynie. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-06-21 16:12:36 Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-06-21 16:13:58 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Obielewo, gmina Łabiszyn. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-06-21 16:21:42 Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF). XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-06-21 16:24:20 Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łabiszyn. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-06-21 16:26:23 Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu dowozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkoli i szkół. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-06-21 16:27:26 Udzielenie głosu mieszkańcowi Łabiszyna XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-08-30 13:50:56 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022r. XLV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-08-30 13:52:20 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023-2031. XLV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-08-30 14:00:59 Uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Łabiszynie oraz nadania mu Statutu. XLV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-08-30 14:03:50 Uchwała w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. XLV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-08-30 14:04:16 Uchwała w sprawie zobowiązania Burmistrza Łabiszyna do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. XLV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-08-30 14:05:03 Uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych XLV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-08-30 14:09:13 Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie wpisanej do gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Łabiszyn kamienicy przy ul. Plac 1000-lecia 14 w Łabiszynie. XLV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-08-30 14:12:41 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łabiszyn XLV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-08-30 14:15:11 Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za lasy ochronne położone na terenie gminy Łabiszyn będące w zarządzie Nadleśnictwa Szubin. XLV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-08-30 14:17:18 Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. XLV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-08-30 14:18:08 Udzielenie głosu Panu Krzysztofowi Panek XLV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-10-25 13:19:22 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022r. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-10-25 13:20:32 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023-2031. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-10-25 13:23:59 Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Łabiszyna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Łabiszyn. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-10-25 13:26:17 Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Miejski Zespół Oświaty w Łabiszynie. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-10-25 13:27:45 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w Łabiszynie. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-10-25 13:30:13 Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Gminnym Żłobkiem w Łabiszynie. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-10-25 13:41:05 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku w Łabiszynie. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-10-25 13:47:30 Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie – Przychodnia w Łabiszynie. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-10-25 13:49:19 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Łabiszyn z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-10-25 13:56:07 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2024 – 2027. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-10-25 14:22:21 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łabiszyn. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-10-25 14:34:56 Udzielenie głosu Pani Alinie Krzyżaniak - Świtała XLVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie przeciw
2023-10-25 14:36:20 Udzielenie głosu Panu Michałowi Piotrowskiemu XLVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie przeciw
2023-10-25 14:37:31 Udzielenie głosu Panu Krzysztofowi Panek XLVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie przeciw
2023-12-06 13:13:00 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022r. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-06 13:16:38 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023-2031. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-06 13:26:10 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-06 13:28:34 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2024. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-06 13:34:59 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024r. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-06 13:49:02 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnienia. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-06 13:51:18 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-06 14:04:22 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-06 14:06:39 Uchwała w sprawie odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabiszyn. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-06 14:09:16 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki osteoporozy. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-06 14:14:08 Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-06 14:19:19 uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych na lata 2024 – 2025. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-06 14:21:12 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody tzw. alei lipowej, rosnącego na terenie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Szubin w oddziale 302n działka oznaczona nr ewidencyjnym 3302 oraz oddziale 303k działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3303, obręb Załachowo, gm. Łabiszyn. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-06 14:28:48 Udzielenie głosu Panu Krzysztofowi Panek - Członkowi Zarządu Stowarzyszenia Uczciwa Gmina XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie przeciw
2023-12-06 14:30:00 Udzielenie głosu Panu Markowi Pacer XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie przeciw
2023-12-28 13:09:41 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022r. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-28 13:11:16 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023-2031. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-28 14:27:24 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 rok. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-28 14:32:02 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2024-2031. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-28 14:51:37 Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia braków formalnych zawiadomienia o utworzeniu komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-28 15:03:10 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2023-12-28 15:04:46 Udzielenie głosu Panu Krzysztofowi Panek - Członkowi Zarządu Stowarzyszenia Uczciwa Gmina XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie przeciw
2024-01-24 08:03:02 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 roku XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za