Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Paweł Kubiak

Paweł Kubiak

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała I/3/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie oraz wyboru jej Przewodniczącego członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 Zmiana porządku obrad I Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 zamknięcie listy kandydatów Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Powołanie komisji skrutacyjnej ds. przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łabiszynie I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Powołanie komisji skrutacyjnej ds. przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łabiszynie I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Łabiszynie oraz wyboru jej Przewodniczącego I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie, ustalenie ich składów liczbowych oraz przedmiotu działania I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. społecznych oraz wyboru jej Przewodniczącego I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. gospodarczych oraz wyboru jej Przewodniczącego I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie z tytułu wykonywania mandatu I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łabiszyna I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2018 rok I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019 I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie oraz wyboru jej Przewodniczącego I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Zmiana porządku obrad II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2018 rok II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2018- 2024 II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019 II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie z tytułu wykonywania mandatu II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-27 13:12:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-27 13:15:11 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2018- 2024. III Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-27 14:02:11 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-27 14:13:26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019 – 2025. III Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-27 14:17:31 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Łabiszyn w 2019 roku. III Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2018-12-27 14:20:37 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-02-06 13:53:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-02-06 13:57:51 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn”. IV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-02-06 14:00:50 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-02-06 14:03:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Łabiszyn środków stanowiących fundusz sołecki. IV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 14:53:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 14:55:31 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025 V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 14:57:40 Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 14:59:02 Podjęcie uchwały w sprawie odmowy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Obielewo, gmina Łabiszyn V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 15:02:55 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn" V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 15:04:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn” V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 15:07:21 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Załachowo, gmina Łabiszyn V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 15:10:19 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 15:10:50 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-03-27 15:14:49 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabiszyn w 2019 roku V Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:09:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok. VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:12:30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Łabiszyna VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:16:35 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XVI/129/16 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łabiszyn VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:18:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego części doliny Noteci. VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:21:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 roku VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:24:38 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:26:25 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn” VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:06:26 Zmiana porządku obrad VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-05-08 14:32:01 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie za 2018 rok VI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 14:08:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna wotum zaufania VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 14:51:16 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2018 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 14:52:22 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2018 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:09:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:10:46 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025 VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:12:53 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:14:30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia w Łabiszynie VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:16:07 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:17:28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:18:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża północna VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-06-12 15:19:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża wschodnia VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-07-22 13:08:06 Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu VIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-07-22 13:09:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok VIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-07-22 13:10:59 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025 VIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-07-22 13:12:52 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Łabiszyn na rok 2019 VIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-07-22 13:16:37 Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub instalacji nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Łabiszyna VIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-07-22 13:18:32 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-09-04 14:12:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok. IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-09-04 14:14:48 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025. IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-09-04 14:17:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanymi paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn”. IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-09-04 13:03:28 Zmiana porządku obrad IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-09-04 14:20:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-09-04 14:24:42 Zatwierdzenie składu Komisji Skrutacyjnej IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-09-04 14:39:42 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie geodezyjnym Jeżewo poprzez wyłączenie jej z użytkowania IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 13:57:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 13:59:20 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025 X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:02:54 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020r. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:03:28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020r. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:05:13 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020r. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:08:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:10:05 Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:12:03 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:13:57 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Łabiszynie X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:14:51 Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Lubostroniu. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:16:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-10-30 14:18:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-04 13:10:30 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok XI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-04 13:11:15 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025 XI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-04 13:40:04 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik XI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-04 13:42:23 Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Łabiszynie oraz ustalenia ich przebiegu i nadania nazw ulic XI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-04 13:42:58 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy w Łabiszynie XI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 13:08:35 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok. XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 13:10:11 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019-2025 XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 13:55:48 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:11:41 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020-2028 XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:13:42 Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:15:25 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:16:53 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łabiszyn na lata 2019 – 2023 XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:18:33 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:20:10 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Łabiszyn XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:22:14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz umowy najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabiszyn XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:25:00 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 13:03:55 Zmiana porządku obrad XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2019-12-30 14:28:49 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabiszyn na rok szkolny 2019/2020 XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 13:48:47 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2020 rok. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 13:51:53 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2020rok. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 13:53:09 Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 13:55:35 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 13:58:18 Uchwała w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn”. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 14:00:07 Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 14:02:32 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabiszyn. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 14:05:08 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2020roku. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 13:01:29 Zmiana porządku obrad XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-02-26 14:07:08 Uchwała w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Łabiszyn, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 13:47:53 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna wotum zaufania XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:13:00 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2019 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:14:08 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2019 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:37:20 Uchwała w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:39:06 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020- 2028. XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:41:12 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn". XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:43:31 Uchwała w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Łabiszyn”. XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:45:31 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża północna. XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 14:45:55 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża wschodnia. XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 12:59:38 Zmiana porządku obrad XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-06-10 15:01:50 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łabiszyna XV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-07-08 13:35:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-07-08 13:37:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Łabiszyn. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-07-08 13:46:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabiszyn. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-07-08 13:49:16 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-07-08 13:50:45 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-07-08 13:52:59 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łabiszyn. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-09-02 14:03:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-09-02 14:07:16 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020- 2028. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-09-02 14:25:49 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazw ulic w sołectwie Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-09-02 14:29:40 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-10-21 13:52:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-10-21 13:59:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021r. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-10-21 14:00:05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2021r. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-10-21 14:03:19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabiszyn na rok szkolny 2020/2021. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:18:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:19:54 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020- 2028. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:23:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnienia. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:25:39 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:27:38 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:31:39 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:40:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łabiszyn. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-02 13:42:57 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-23 13:46:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 rok. XX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-23 13:49:45 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029. XX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2020-12-23 14:05:19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. XX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 13:01:47 Zmiana porządku obrad XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 14:11:21 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2021 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 14:12:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020r. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 14:18:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 14:22:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn". XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 14:25:32 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabiszyn”. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 14:27:50 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łabiszyn na lata 2021-2024. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-02-03 14:31:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-04-28 13:49:27 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-04-28 13:54:41 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-04-28 14:12:40 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Łabiszyn w 2021r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-04-28 14:14:53 Uchwała w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2021-2027. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-04-28 14:20:33 Uchwała w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-06-09 13:59:14 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna wotum zaufania. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-06-09 14:42:15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2020 rok. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-06-09 14:43:58 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2020 rok. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-06-09 15:00:16 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020r. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-06-09 15:02:21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie – PLAŻA SMERZYN I. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-06-09 15:03:04 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie – PLAŻA SMERZYN II. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-06-09 15:04:26 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-07-21 13:16:37 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020r. XXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-07-21 13:17:59 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029. XXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-07-21 13:22:56 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łabiszyn na lata 2021-2032”. XXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-07-21 13:24:46 Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasy położone na terenie gminy Łabiszyn będące w zarządzie Nadleśnictwa Bydgoszcz. XXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-07-21 13:28:45 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmian do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Łabiszyn”. XXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-07-21 13:31:06 Uchwała w sprawie poparcia apelu o ustanowienie dnia 27 grudnia świętem państwowym. XXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-07-21 13:42:37 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Łabiszyn nieruchomości gruntowej nr 389/18 położonej w miejscowości Załachowo. XXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-09-22 13:57:52 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020r. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-09-22 14:01:01 Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Łabiszyn i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-09-22 14:02:31 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn”. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2021-09-22 14:04:55 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabiszyn na rok szkolny 2021/2022. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za