Przejdź do treści

Maciej Banaś

Zdjęcie: Maciej Banaś
Zdjęcie: Maciej Banaś

Przewodniczący

Status
powołany dnia: 01-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt m.banas@labiszyn.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:10:58 Zmiana porządku obrad I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-05-07 13:19:15 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łabiszynie i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łabiszynie. I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-05-07 14:07:02 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie oraz wyboru jej Przewodniczącego. I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-05-07 14:08:42 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Łabiszynie oraz wyboru jej Przewodniczącego. I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-05-07 14:10:29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. społecznych oraz wyboru jej Przewodniczącego. I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-05-07 14:12:12 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. gospodarczych oraz wyboru jej Przewodniczącego. I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-05-07 14:14:37 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łabiszyna. I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-06-12 14:35:04 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna wotum zaufania II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-06-12 15:10:46 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2023 rok II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-06-12 15:12:13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2023 rok II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-06-12 15:26:03 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023r. II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-06-12 15:27:09 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2024-2031 II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-06-12 15:29:03 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łabiszyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-06-12 15:36:21 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie za 2023rok. II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-06-12 15:40:06 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Przychodnia w Łabiszynie II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-06-12 15:41:30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia w Łabiszynie. II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-06-12 15:43:14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łabiszyn II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-06-12 15:46:06 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-06-12 15:48:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Łabiszyn za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-06-12 15:53:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie zbiornika wodnego "Żwirownia Łabiszyn" II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-06-12 15:55:21 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-07-03 13:17:36 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023r. III Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-07-03 13:20:23 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2024-2031 III Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za
2024-07-03 13:26:40 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku w Łabiszynie III Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie za